JULY 7, BRNO (CZ) > Central European Architecture Film Exchange, Brno edition

Metro stanice Líšeň/Jírova>18:00/7/7/2012 / tram stop  nr.8 (49.208981,16.686548)

The Brno edition of the Central European Architecture Film Exchange presents a selection of shorts on the Central European City. The films tell about the daily life of prefab housing projects, the value of functionalist architecture, the memory of old, desappearing neighborhoods and the way modernist architecture can be approached by photography and animation.


Most, dir. Petr Zikmund, Czech rep. 6’
The city Most was destroyed for coal. Poetic movie remake of the old socialistic propaganda. Better new life – new modern houses.
Between September 30 and October 27, 1975, the church was moved a distance of 841.1 meters at a velocity of 1–3 centimeters per minute to the vicinity of the old hospital with a small church of the Holy Spirit, and it was set on an iron-concrete two-storied foundation. After the move was completed, restoration work went on until 1988, and the church was solemnly consecrated again in 1993.

Staré město Most bylo zničeno, uhelná těžba zahájena . Poetický laděný snímek – remake staré socialistické propagandy. Naprojektován byl nový život – nové moderní domy dle moderního urbanismu. Od 30. září a 27. října 1975, proběhla záchrana jediné stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie přesunem 841.1 metrů, rychlostí 1-3 cm za minutu do blízkosti staré nemocnice s malým kostelíkem svatého Ducha. Celý transport proběhl na železobetonové dvoupodlažní desce. Záchrana a restaurátorské práce byly dokončeny roku 1988 a kostel byl slavnostně znovu vysvěcen v roce 1993.

Lekerekítés/Rounding Off, dir. L. Polyák, Z. Keserue, Á. D. Dénes, Hungary 2006-2007, 14’
A video (made in different phases with Zsolt Keserue and Ágnes Dénes) about the transformation of the interiors of prefabricated housing estates. Through interviews and research, the video documents attempts and practices to domesticate and alter radically planned spaces. The video has been shown in Budapest (Budapest Filmfestival), Berlin (Neuer Berliner Kunstverein), New York (Hungarian Cultural Institute), Pécs (Európa-ház), Bangalore (Shumuka Gallery) and New Delhi (Lalit Kala Academy) and Rotterdam Documentary Film Festival.

Video (vzniklo během rozdílných fází za spolupráce Zsolt Keserue a Ágnes Dénes) o přeměně interiérů v prefabrikovaných stavbách. Rozhovory a výzkum dokumentují pokusy i způsoby zabydlení a jejich adaptace ve striktně navrženém prostoru. Video bylo publikováno v Budapešti (Budapest Filmfestival), Berlíně (Neuer Berliner Kunstverein), New Yorku (Hungarian Cultural Institute), Pécsi (Európa-ház), Bangaloře (Shumuka Gallery), v Nové Dílí (Lalit Kala Academy), Rotterdamu (Documentary Film Festival).

Petržalka Identity, dir. Juraj Chlpik, Slovakia 2010, 25’                                          
The short documentary Petržalka Identity is a follow-up to an exhibition of the same name, presented by Juraj Chlpík on Bratislava’s New Bridge in 2006. With its 130,000 inhabitants, Petržalka is the biggest neighborhood in Bratislava. Three generations have grown up here since it was built. People are dying and being born, a new chapter of history is being written, one that is not perceptible from the outside, but only from the inside, from the point of view of our memories and our intimate personal stories. The movie portrays several people living in this featureless world of concrete, trying to find a place for themselves in this jungle of blocks of flats where they could put down roots. The photography exhibition that preceded the movie was installed in such a way that portraits were lined up on the left side of the bridge, while the photos from the respective flats of these people were put on the right side. In Petržalka Identity Juraj Chlpík opted for a similar method: the impressions expressed by the locals are accompanied with pictures from their flats.

Krátký dokumentární film je pokračování stejnojmenné výstavy prezentované na bratislavském Novém mostě 2006. Se svými 130 000 obyvateli patří Petržalka k největšímu předměstí Bratislavy. Od doby, kdy byla postavena, zde již vyrostly 3 generace. Lidé umírají, rodí se a postupně se píší nové kapitoly místní historie, ty jsou nepatrné vnějšímu okolí, lze je vnímat pouze zevnitř, ze vzpomínek a intimních příběhů. Film je portrétem několika lidí žijících v monotónním betonovém světě, snažících se najít vlastní místo a zapustit kořeny v panelové džungli. Filmu předcházela fotografická výstava instalována na mostě, kde se na levé straně nacházely portréty osob a na straně pravé fotografie jejich příslušných bytů. Ve filmu Petržalka Identity Juraj Chlpík zvolil stejnou metodu, dojmy místních jsou doprovázeny obrázky vlastních bytů.       

Rahova, dir. David Možný, Czech rep.  2008 6′                                                        
This video is based on records taken in Rahova housing estate in Bucharest, Romania. It was chosen as the place at the end of utopia. The video recycles and deconstructs the familiar scenery turning it into the distraction. The pre-cast 70s architecture – fighting with its own decay – is facing the digital desintagration. Camera slowly flows through the the blocks of houses, the place is empty, just the surface of the concrete housing machine.Through the digitalasing the place, which so deeply roots in its own heavyweight rational reality, it turns into the fragile dreamy construction.

Video vzniklo na základě nahrávky v Rahově, Rumunského sídliště v Bukurešti. Bylo vybráno jako místo konečné utopie. Video recykluje a rozbíjí familiární kulisu převrácenou ve zmatek. Prefabrikovaná architektura 70. let soupeří s vlastním rozpadem i digitálním rozpadem fasády. Kamera pomalu pluje skrz prázdné bloky domů, prázdnotou, jen povrch betonových domů pracuje. Pomocí digitalizace místa, se racionální těžká realita přetváří v křehkou snovou konstrukci.     

Metropolitan Archelogy, dir. Gruppo Tökmag és Kárpáti György Mór, Hungary 2011, 8
Metropolitan Archeology’, by Gruppo Tökmag, zooms in on everyday urban places and objects that have been damaged, weathered or changed functions through the years. The many layers of posters on a disused billboard, an artistic pattern of chewing gum on the sidewalk, a makeshift wooden fence around a growing tree. The scientific, dry explanation gives the film a comical aspect. Besides the European architecture film festivals in Rotterdam, Antwerp, Brisbane and London, BAFD has meanwhile made a name as well

Film přibližuje každodenní městské objekty a prostory, které byly zničeny, zvětraly nebo změnily funkci v průběhu let. Velké množství vrstev plakátů na nepoužívaných billboardech, výtvarný obrazec žvýkaček na chodníku, provizorní dřevěné zábradlí kolem vzrostlého stromu. Tomu všemu suchý, vědecký výklad přídává komický aspekt. Kromě  European Architecture Film Festival v Rotterdamu, Antwerpách, Brisbane a Londýně, se i BAFD podepsal na zvučném jméně tohoto snímku.

Za Zelazna Brama (Behind the Iron Gate) dir. Heidrun Holzfeind, Poland 2009, 55’
The film portrays everyday life in the communist era housing estate Za Zelazna Brama (‘Behind the Iron Gate’). The housing estate was built by a team of architects Jerzy Czyż, Jan Furman, Andrzej Skopiński between 1965-1972 in the center of Warsaw on the ruins of the so-called Small Ghetto. The 19 blocks, each 16 floors high, are based on modern rational principles. They were occupied by workers, functionaries, academics and the Warsaw intelligentsia. In the 1970ies the housing estate was considered a symbol of Polish socialist prosperity and technological progress.

Filmový portrét všedního života na sídlišti Za Zelazna Brama z dob socialismu. Sídliště bylo navrhnuto týmem architektu: Jerzy Czyż, Jan Furman, Andrzej Skopiński v letech 1965 – 1972 v centru Varšavy na ruinách tzv. Malého Ghetta. 19 bloků, každý 16 pater, vychází z moderních racionálních principů. Bydleli zde dělníci, funkcionáři, akademici a Varšavská inteligence. V roce 1970 bylo sídliště považováno za symbol polské socialistické prosperity a technologického vývoje.

The Slovakian National Gallery  dir. Barbara Zavarská, Aleš Šedivec, Slovakia 2010, 7′

From a series on young Slovak architecture heritage – The Slovak National Gallery in Bratislava.

První video ze série Mladé slovenské dědictví architektury. Snímek vypráví o Národní slovenské galerii SNG v Bratislavě od architekta Vladimíra Dědečka.

The Slovakian broadcasting building dir. Barbara Zavarská, Aleš Šedivec, Slovakia 2010

From a series on young Slovak architecture heritage – The Slovak National Gallery in Bratislava.

Další snímek z kolekce Mladé slovenské dědictví architektury. Tentokrát snímek vypráví o unikátní budově Slovenského rozhlasu v Bratislavě autorů Štefana Svetka, Štefana Ďurkoviča a Barnabáša Kisslinga

 No Entry dir. Márk Péter Vargha, Hungary 2011, 4′
The photographs have been taken in an abandoned soviet military hospital. There is no electricity, so I had to use my own battery-operated flashgun. I have only one flash, so every light is on a different photo. I made three exposures of all the lights with R-G-B color filters. I put together them during the post process. This method also has the advantage to freely combine the lights, and to make an animation from the combinations.

Fotografický projekt z opuštěné sovětské vojenské nemocnice, k jednotlivým expozicím byl použít jeden světelný zdroj (fotoblesk), jelikož elektrické osvětlení nefunguje. Každé světlo znamená jeden snímek. Autor pracoval s troj-expozici pro všechna světla  R – G – B filtry. Všechny spojil dohromady v post produkci. Tato metoda má výhodu svobodného kombinováni světel a vytvořit animaci z kombinací.

This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.